آیین نامه داخلی انجمن صنفي کارگری دستیاران فیلمبردار سینما

0 Comments

آیین نامه ی عضویت و انفصال انجمن صنفی دستیاران فیلم بردار سینمای استان تهران

با عنایت به مواد 8،7،6،5،4،3 اساسنامه ی انجمن صنفی، آیین نامه ی زیر توسط کمیته ی عضویت در تاریخ 21/3/1395 تنظیم و به تصویب هیات مدیره ی انجمن رسید.

کمیته ی عضویت 3 (سه ) ماه زمان دارد تا پرونده فرد متقاضی را مورد بررسی قرار دهد. (این مدت در اولین نوبت فراخوان عضویت، احتمالا طولانی تر خواهد شد)


نکات قابل ذکر

چنان چه در مدارک متقاضی نقصی وجود داشته باشد، کمیته ی عضویت طی درخواستی مدارک را درخواست نموده، متقاضی باید در اولین فرصت، مدارک یاد شده را به کمیته تقدیم نماید. این زمان به زمان بررسی پرونده اضافه خواهد شد.

مدارک درخواستی کمیته ی عضویت می تواند هر مدرکی، دال بر صحت مواد مندرج در فرم عضویت از طرف فرد متقاضی باشد. مانند؛ رونوشت قرارداد پروژه ی اعلام شده در فرم درخواست عضویت، رونوشت آگهی یا خبر چاپ شده درباره ی پروژه های اعلام شده در فرم که نام و سمت متقاضی در آن مشخص شده باشد یا تیتراژ پروژه های اعلام شده در فرم عضویت و ......

چنان چه کمیته ی عضویت به عدم صداقت در موارد اعلام شده از طرف متقاضی در فرم عضویت پی ببرد، با اعلام به متقاضی، درخواست عضویت وی کان لم یکن محسوب شده و فرد برای تصحیح موارد کذب، باید مراحل عضویت را از اول طی نمایدو نمی توان نوبت یا امتیاز خاصی برای او قایل شد.


عدم اتمام کار در پروژه سینمایی

چنان چه فرد متقاضی در فیلم سینمایی فعالیت کرده باشد اما به دلایلی کار را به اتمام نرسانده باشد، و نام وی در عنوان بندی ذیل سمت اصلی درج نشده باشد، با ارایه ی رونوشت قرارداد فعالیت مذکور، به عنوان معادل فیلم سینمایی و جهت استمرار فعالیت حرفه ای مورد پذیرش قرار می گیرد.

تعیین سمت فرد متقاضی

تعیین سمت فرد متقاضی با توجه به سمت های درج شده در عنوان بندی فیلم های سینمایی اعلام شده از طرف وی ، مورد محاسبه قرار می گیرد. برای هر سمت باید حداقل مشخصات سه فیلم سینمایی به کمیته ی عضویت ارایه شود. در صورت متفاوت بودن سمت ها در فیلم های سینمایی و عدم نصاب لازم برای یک سمت در سه فیلم سینمایی، رتبه ی پایین تر در بین مدارک اعلامی مورد محاسبه قرار می گیرد.

سمت ها عبارتند از؛ دستیار نور،دستیار فنی-حرکتی، دستیار دوم فیلم بردار، نورپرداز و دستیار اول فیلمبردار.

تعاریف 

(الف) دستیار اول فیلم بردار

به شخصی اطلاق می شود که توانایی نصب و استقرار دوربین و تجهیزات مربوط به آن را داشته باشدو به امر وضوح تصویر بپردازد و مسلط به تجهیزات روز دوربین های فیلم برداری باشد و هم چنین گروه فیلم برداری را سرپرستی کرده ، به نحوه ی کار اعضای گروه اشراف کامل داشته باشد.

(ب) نورپرداز

به شخصی گفته می شود که شناخت کامل کمی و کیفی از تجهیزات نوری و الکتریکی را دارا باشد و نحوه ی استفاده ی کامل و بهینه از آنها را بداند و زیر نظر مدیر فیلم برداری بتواند مکان مورد نظر او را نورپردازی نماید.

(پ) دستیار فنی-حرکتی

به شخصی می گویند که شناخت کامل از تجهیزات فنی و حرکتی را داشته و توانایی نصب و اجرای آن را زیر نظر مدیر فیلم برداری و دستیار اول فیلم بردار، دارا باشد.

(ت) دستیار دوم فیلم بردار

به شخصی گفته می شود که شناخت کافی از دوربین و متعلقات آن را داشته و توانایی کمک به دستیار اول فیلم بردار را داشته باشد.

(ث) دستیار نور

به شخصی اطلاق می شود که نسبت به تجهیزات نورپردازی و الکتریکی موجود شناخت لازم را داشته و توانایی انجام خواسته های نورپرداز و دستیار اول را دارا باشد.

(ج) فیلم سینمایی

اثری است که تمام شرایط زیر را دارا باشد:

 1.       برای نمایش در سالن های سینما ساخته شده باشد.
 2.       دارای پروانه ی ساخت سینمایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
 3.       ساخت آن به اتمام رسیده باشد.

(چ) معادل فیلم سینمایی

هر اثر حرفه ای که در موارد ذکر شده در ردیف جیم بند یک ماده ی 3 نبوده و قابل نمایش در سالن های سینما، شبکه ی خانگی، شبکه های تلویزیونی و ..... باشد. معادل فیلم سینمایی فقط جهت استمرار فعالیت حرفه ای اعضا، مورد پذیرش قرار می گیرد.

(ح) یک گروه فیلم برداری که متشکل از دستیار اول، نورپرداز، دستیار دوم، دستیار فنی-حرکتی و دستیارنور است، باید در وهله ی اول از اعضای انجمن شکل گیرد. لیکن به سبب گسترش اعضای انجمن و ورود نیروهای تازه، می توان بر اساس مدل زیر نسبت به فعالیت نیروهای خارج از انجمن اقدام نمود؛

1 در هر گروه فیلم برداری تا 5 نفر، یک نفر در سمت دستیار نور خارج از انجمن

2 در هر گروه فیلم برداری تا 7 نفر، 2 نفر در سمت دستیار نور خارج از انجمن

3 در هر گروه فیلم برداری تا 10 نفر، 3 نفر در سمت دستیار نور خارج از انجمن

4 در هر گروه فیلم برداری 10 نفر به بالا تا 4 نفر در سمت دستیار نور خارج از انجمن


اعطای شماره عضویت

چنان چه کمیته ی عضویت با عضویت فرد متقاضی موافقت نماید، پس از تجمیع پرونده های درخواست متقاضیان ، مراتب را کتبا در جلسه ی رسمی هیات مدیره مطرح نموده و پس از اخذ تصویب هیات مدیره و درج در دفتر صورت جلسات، نسبت به اعطای شماره عضویت به متقاضی اقدام می نماید.


دریافت کارت عضویت

دبیر انجمن به فرد تازه عضو شده ، موافقت با عضویتش را اعلام کرده ، از او درخواست می کند پس از واریزمبلغ هزینه ثبت نام وحق عضویت سالانه، جهت دریافت کارت عضویت به دفتر انجمن مراجعه نماید.

چنان چه پس از تایید عضویت فرد، هیات مدیره یا بازرس پی به موارد خلاف واقع در مدارک و مندرجات پرونده ی ارایه شده ببرند، پس از اعلام به نام برده، درخواست لغو عضویت وی توسط هیات مدیره در اولین مجمع عمومی مطرح و نسبت به آن رای گیری می شود.

عدم موافقت با عضویت

چنان چه کمیته ی عضویت بنا بر مستندات قانونی، مطابق با اساس نامه ویا ناکافی دانستن مدارک ارسالی، با عضویت فرد متقاضی موافقت ننمایند، مراتب توسط کمیته ی عضویت به فرد یاد شده اطلاع داده می شود. فرد متقاضی که درخواستش توسط کمیته ی عضویت رد شده، می تواند طی نامه ای به بازرس، که نسخه ای از آن را به دبیرخانه تحویل می دهد، با مستندات نسبت به رای داده شده از طرف کمیته ی عضویت اعتراض نماید. بازرس باید در اولین جلسه ی مجمع عمومی نسبت به طرح شکایت متقاضی اقدام نماید، به شرط آن که در دستور مجمع به رسیدگی به طرح شکایت متقاضیان رد صلاحیت شده، اشاره شده باشد. رای مجمع عمومی کاملا قطعی بوده و تصمیمات آن، لازم الاجرا خواهد بود.

پرداخت به موقع حق عضویت

کمیته ی عضویت به همراه خزانه دار، هر سه ماه یک بار، لیست اعضا را بر اساس موعد پرداخت حق عضویت و بررسی سررسید زمان لازم برای فعالیت حرفه ای  مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره توسط دبیر یا خزانه دار به اعضا اخطار داده خواهد شد.

اعضای افتخاری

اعضایی که واجد شرایط برای عضویت افتخاری هستند، به پیشنهاد کمیته ی عضویت و تصویب هیات مدیره، به عضویت دایم افتخاری انجمن در خواهند آمد.

اسامی اعضای افتخاری در لیست بیمه و لیست های خانه ی سینما لحاظ خواهد شد،لکن به عنوان عضو غعال شناخته نخواهند شد.


بر اساس مواد3،4،5 و 6 اساس نامه ، نحوه ی داوری اختلافات، اخطار، تعلیق و انفصال اعضا به شرح زیر است.

حقوق متقابل اعضا در برابر سایر اصناف

اعضای انجمن نسبت به دیگر اعضای صنف، اعضای صنوف دیگر، مصوبات هیات مدیره و قوانین، دارای حقوق متقابل هستند و نقض قوانین موجب اخطار، تعلیق و انفصال آنان خواهد شد. مراتب این سلسله تنبیهات و داوری ها توسط شورای داوری انجمن اعمال خواهد شد. نظر شورای داوری در حکم نظر هیات مدیره برای اشخاص خاطی است.

موارد رسیدگی در شورا عبارتند از؛

(الف) تعهدات مالی و کاری بین اعضا:

که در این زمینه حکم شورا لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود و در صورت عدم تمکین با توجه به آیین نامه و اساس نامه با آنان رفتار خواهد شد.

(ب) تعهدات مالی و کاری با اعضای دیگر صنوف:

که در این زمینه شورای داوری سعی می کند در وهله ی اول با تعامل و ریش سفیدی میان طرفین، داوری نماید. اما در صورت عدم رضایت و تمکین طرفین به آرای شورای داوری، آنان می توانند به شوراهای داوری خانه ی سینما یا محاکم قضایی مراجعه نمایند و نیز خواهان نظر کارشناسی کتبی شورای داوری باشند.

مدت زمان رسیدگی به شکایات، از تاریخ دریافت شکایت توسط دبیرخانه، حداکثر 3 ماه می باشد و حکم به طرفین ابلاغ می گردد.

شورای داوری یک مجموعه ی 5 نفره است که اعضای آن عبارتند از؛

 1. دو نفر از اعضای هیات مدیره ی انجمن که به صورت اتفاقی و با قرعه کشی انتخاب می شوند
 2. دو نفر از اعضای پیشکسوت انجمن با حداقل 20 سال سابقه، که به صورت اتفاقی و با قرعه کشی اتنخاب می شوند.
 3. نماینده ی انجمن در شورای عالی داوری خانه ی سینما که تنها عضو ثابت شورای داوری است.

عدم تبعیت اعضا از مصوبات قانونی هیئت مدیره

در صورت عدم تبعیت اعضای انجمن از مصوبات قانونی هیات مدیره، عضو خاطی در مرتبه ی یکم با اخطار مواجه می شود، در مرتبه ی دوم با جریمه ی نقدی به میزان مبلغ ورودیه ی مصوب همان سال جریمه می گردد و در صورت عدم پرداخت جریمه ی نقدی عضویتش در صنف به حالت تعلیق درآمده و در اولین مجمع عمومی درباره ی لغو عضویت شخص خاطی، تصمیم گیری می شود. بدیهی است در صورت رفع خطای انضباطی، عضو تعلیق شده به صورت خود به خودی به انجمن باز می گردد.

(الف) مهلت زمانی برای پرداخت جریمه 3 ماه می باشد.

(ب) حد اقل مدت زمان انفصال از انجمن، 6 ماه است و نیز با توجه به مدت زمان رسیدگی به پرونده جهت عضویت مجدد که 3 ماه است، مدت زمان  بازگشت شخص خاطی  متقاضی به انجمن، دست کم 9 ماه پس از انفصال خواهد بود.

(پ) دفعات انفصال و بازگشت اعضا، نامحدود است.

(ت) در هر بازگشت، میزان ورودی به علاوه ی جریمه ی مانده از ورودی قبل دریافت خواهد شد.

نقض قوانین عبارتند از؛

(الف) قرارداد کلی بستن: اعضای انجمن باید با تهیه کنندگان به صورت جداگانه و منفرد قرارداد کاری امضا نمایند و حق بستن قراردادجمعی ندارند.

(ب) اضافه نمودن اعضای خارج از انجمن بیش از حد نصاب؛ اعضا نمی توانند خارج از مدل ماده ی 3، بند 1، تبصره ی ح برای به کارگیری اعضای خارج از انجمن اقدام نمایند.

(پ) عدم پرداخت حق عضویت؛ براساس اساس نامه و آیین نامه ی مصوب هیات مدیره ی انجمن

(ت) عدم مسئولیت پذیری و رها کردن پروژه ها به صورت نیمه کاره.

مواد مطرح در اساسنامه

اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.

عضو اصلی

به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط عمومی مندرج در ماده ی 4  اساسنامه و 3 آیین نامه  است. اعضای اصلی حق رای در مجمع عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیات مدیره و بازرس را نیز دارا هستند.

عضو افتخاری

به دستیاران فیلم برداری گفته می شود که سابقه ی طولانی و درخشانی در حرفه ی سینما دارند اما به دلایل گوناگون همچون بازنشستگی، از کارافتادگی و.....فعال در حرفه ی دستیاری فیلمبردار نمی باشند، اما می توانند در پیشبرد اهداف انجمن موثر باشند. اینان به صلاحدید هیات مدیره، به عضویت افتخاری در می آیند اما حق رای در مجمع عمومی و انتخاب شدن در هیات مدیره و بازرسان انجمن را ندارند.

شرایط عضویت

(الف) تابعیت ایران.

(ب) حداقل سن 18 سال تمام.

(پ) سواد خواندن و نوشتن.

(ت) شاغل در حرفه ی دستیاری فیلم بردار در حوزه ی فعالیت انجمن.

(ث) نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

(ج) قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

(چ) پرداخت هزینه ی ثبت نام و حق عضویت سالانه.

(ح) ارائه ی مدرک شناسایی معتبر شامل رونوشت قرارداد حداقل 5 فیلم سینمایی از جمله رونوشت قرارداد آخرین فیلم سینمایی.

فقدان شرایط عضویت

چنان چه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، شرایط شان از سوی هیات مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه ی مجمع عمومی مطرح کند ( با عنایت به بند 3 ماده ی 21 اساسنامه) تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

در صورتی که هر یک از اعضا، شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد، تعلیق و یا لغو عضویت می شود؛لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.

علل تعلیق عضویت

(الف) عدم پرداخت به موقع حق عضویت

(ب) عدم رعایت مفاد اساسنامه و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن.

(پ) از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ی 4 اساسنامه.

(ت) تغییر حرفه یا عدم اشتهار به  اشتغال در حرفه ی مربوط؛ چنان چه از آخرین قرارداد فیلم سینمایی یا معادل فیلم سینمایی هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد، عضویت وی به حالت تعلیق درآمده، مطابق بند یک ماده ی 6 اساسنامه رفتار خواهد شد.

(ث) حکم صادره ی مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار

(ج) مرجع تشخیص موارد الف،ب، پ و ت هیات مدیره است.

(چ) تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیات مدیره به عضو اعلام شود.

(ح) عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه ی مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

(خ) چنان چه عضوی، حداکثر سه ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند، با تصویب هیات مدیره، عضویت او در انجمن به حالت تعلیق در می آید.

نحوه ی لغو عضویت

(الف) چنان چه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ اعلام رسمی و کتبی هیات مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیات مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

(ب) لغو عضویت به موجب درخواست هیات مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

(پ) لغو عضویت باید توسط هیات مدیره به عضو تعلیق شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند، به صورت کتبی اعلام شود.

منابع مالی انجمن

(الف) حق ثبت نام برای عضویت در سال 1396  مبلغ 5.000.000 ريال است که تنها یک بار دریافت می شود.

(ب) حق عضویت سالانه در سال 1396  به میزان 500.000 ريال است

(پ) عضو باید با توجه به ماده ی 13 آیین نامه، همه ساله حق عضویت خود را به خزانه دار انجمن پرداخت یا به حساب انجمن واریز نماید و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نماید.

(ت) مبالغی که به عنوان هزینه ی ثبت نام و حق عضویت داده می شود، پس دادنی نیست.

(ث) دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشدکه به امضای رییس هیات مدیره و خزانه دار رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز

 1. فرم عضویت پرشده.
 2. چهار قطعه عکس.
 3. کپی تمام صفحات شناسنامه.
 4. کپی آخرین  مدرک تحصیلی.
 5. کپی قراردادهای مورد اشاره در فرم عضویت.
 6. کپی کارت ملی
 7. کپی مدرک شرایط نظام وظیفه (در صورت دارا بودن)
 8. درخواست کتبی متقاضی از کمیته ی عضویت

توجه:  لطفا هنگام پرکردن فرم عضویت، از درج مشاغل غیر مرتبط با دستیاری فیلم بردار، خودداری شود؛  تصویربرداری، عکاسی و...... در عضویت شخص متقاضی امتیازی به حساب نمی آید.