درباره ما

اهداف انجمن دستیاران فیلمبردار سینما

تلاش برای ایجاد امنیت شغلی و حرفه ای و برخورداری اعضاء از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی، تعاونی های مسکن، مصرف و صندوق های حمایتی و نیز استیفای حقوق قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف و داوری در کلیه اختلافات مرتبط با این حرفه و اعلام نظر کارشناسی در خصوص دعاوی در کلیه مجامع قانونی کشور، جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق در رابطه با مشکلات، نیازها و الویتهای انجمن و همچنین خرید و فروش یا تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و بحساب انجمن دستیاران فیلمبردار سینما

یوسف شهیدی فر

مسئول IT (وبسایت انجمن)

پویان کفیلی

رئیس انجمن

محمد ابراهیمیان

نایب رئیس

مجید نعیمی

خزانه دار